Reglement

55º09,1'N10º 08,6'E

Reglement for Faldsled Havn

A: Myndighed
1. Havnen er en privat havn, der ejes af foreningen Falsled Havn.

 1. Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.
 2. Havnens daglige drift mv. varetages af foreningens bestyrelse.
 3. Til at bistå sig har bestyrelsen ansat en havnefoged.

B: Havneområde
1. Havnens søområde omfatter inderbassin, mellembassin, yderbassin.

 1. Havnens landområde omfatter mole, glacier, broer, veje, opholdsarealer mv. på matr. nr. 20 Faldsled By.

C: Sejladsregler
1. Den maximale tilladte fart i havnen er laveste styrefart, dog højst 3 knob.

 1. Indgående både viger for udadgående både.

D: Ordensregler
1. Den maximale tilladte hastighed ved kørsel på havneområdet er 20 km/t. parkering skal finde sted på parkeringspladserne.

 1. Alle både, der benytter havnen, er forpligtet til at anvende fortøjninger, der er afpasset efter bådens størrelse og under alle forhold, holder båden inden for den anviste plads. Bådene skal ligge med fendere langs siden i det omfang, det er nødvendigt for at hindre de tørner mod hinanden.
 2. Der må ikke være tilsluttet landstrøm til ens båd, i mere end 24 timer. Dispensation for dette, kan kun gives ved henvendelse til havnefogden. Man kan mod betaling fra ¼ til 1/10 have fast landstrøm. Stik og kabler skal være godkendt til formålet. Bestyrelsen fastsætter prisen årligt. 2016 kr. 500,00 som afregnes hos havnefogeden.
 3. Både, der ikke skønnes at være i sødygtig stand, eller som på grund af utilstrækkelig tilsyn eller mangelfuld fortøjning, udgør en fare for broer eller andre fartøjer kan optages for ejerens regning. Hvis en båd synker i havnen, er det ejerens pligt uopholdeligt at få den fjernet. Sker dette ikke, kan havnen lade båden optage og fjerne for ejerens regning og risiko og eventuelt tage sig betalt ved salg af båden.
 4. Både i havnen ligger der for ejerens ansvar og risiko. Enhver bådejer er erstatningspligtig efter lovgivningens regler for skade, som han eller hans fartøj måtte forårsage på havnens anlæg samt andres person eller ejendom, hvorfor bådforsikring ved ansvarsdækning skal tegnes og skal kunne dokumenteres ved forlangende.
 5. Fiskeri af enhver art samt badning i havneindløb og havnebassiner er ikke tilladt. Krabbefiskeri er undtaget fra denne regel.
 6. Færdsel og ophold på mole og glacier er ikke tilladt.
 7. Campering på havneområdet er ikke tilladt. Autocambere dog tilladt mod betaling.
 8. Hunde på havneområdet skal føres i snor,
 9. Affald skal opsamles i de opstillede affaldsbeholdere. Spildolie skal hældes i olietanken ved kompressor huset.
 10. Søtoiletter må ikke benyttes i havnen.
 11. Udstyr og grej må ikke henligge på broer eller havneareal.
 12. Når en pladsejer ikke benytter sin plads i over et døgn, skal dette meddeles havnefogeden, så pladsen kan benyttes til gæster.
 13. Anvendelse af elektricitet fra havnens stikkontakter til opvarmning af både er ikke tilladt.
 14. Fra kl. 22.00 bør der være ro på havneområdet.
 15. Vindmøller må ikke være aktive i havnen, og anden unødvendig larm fra master er ikke tilladt.
 16. Ophaling og søsætning må kun finde sted ved slæbestedet eller ved kajen ud for betonpladsen. Kranstøtteben skal placeres på pladen.
 17. Bådenes placering på land skal aftales med havnefogeden eller anden repræsentant for bestyrelsen. Master henlægges i mastestativet. Der kan kun henlægges enmast pr. pladslejer i stativet, da pladsen i stativet er begrænset. Hvis en pladslejer vil kontaktes af havnen, i løbet af vinteren, hvis der sker noget med masterne, bedes man påsætte navn og telefon nr. på ens mast. 
 18. Båd vogne, stativer, støttebukke og lignende, der ikke er i brug, placeres på det af bestyrelsen anviste område.
 19. Alle stativer og bukke skal være mærket med vedkommende ejers navn eller pladsnummer. Havnen forbeholder sig ret til at fjerne bukke og stativer, der ikke er mærket.
 20. Bådejerne skal rømme vinteropbevaringspladsen for alle efterladenskaber, herunder bådstativ og affald, senest 14 dage efter søsætningen. Stativer mv. der ikke er fjernet af ejeren inden fristen, vil blive fjernet ved bestyrelsens foranstaltning og blive destrueret eller solgt til indtægt for havnen.
 21. Alle påbud fra havnefoged skal følges.
 22. For plads ejere kan overtrædelse af reglementet føre til ophævelse af lejemålet (jf. lejekontraktens pkt. 8/9)

E: Gæstebåde
1. Sejlende gæstebåde kan benytte ledige bådepladser, forsynet med grønt skilt.

 1. Gæstebåde må kun søsættes, optages eller hensættes på havnens område efter forudgående aftale med havnefogeden.
 2. Gæstebåde skal betale afgift efter de til enhver tid gældende havnetakster. Afgiften skal betales forud.

Nærværende reglement er gældende fra 1. april 2016 og træder i stedet for tidligere ordensregler.

Bestyrelsen